Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.carplatform.pl

Obowiązuje od dnia 14 lipca 2020r. do odwołania

I. Postanowienia ogólne
 1. W niniejszym regulaminie (dalej „Regulamin”), przedstawiamy zasady korzystania z serwisu dostępnego na stronie internetowej www.carplatform.pl, (dalej „Serwis”).
 2. Pisząc w Regulaminie o „nas”, mamy na myśli spółkę Mobility Benefit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000827524, NIP 5272920409, REGON 385514410, kapitał zakładowy w wysokości 25.000 zł.
 3. W naszym Serwisie publikujemy informacje dotyczące towarów i usług współpracujących z nami podmiotów. W braku przeciwnego zastrzeżenia, informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu powinnaś/powinieneś zapoznać się ze wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 1. Udostępniamy nasz Serwis niezarejestrowanym użytkownikom w ograniczonym zakresie. Bez rejestracji możesz skorzystać z naszych usług informacyjno- reklamowych, dotyczących przykładowych ofert współpracujących z nami dealerów samochodowych, banków i podmiotów oferujących długoterminowy najem pojazdów oraz wypełnić formularz kontaktowy.
 2. Możesz korzystać ze wszystkich funkcjonalności Serwisu (dalej „Usługa”), jeśli spełniasz poniższe warunki:

  1. jesteś zatrudniona/ zatrudniony na podstawie umowy o pracę, wykonujesz zlecenie lub świadczysz usługi w ramach indywidualnej działalności gospodarczej na rzecz jednego z naszych partnerów, których listę udostępniamy w Serwisie oraz
  2. utworzysz konto w Serwisie zgodnie z pkt. III.1-3 Regulaminu.
 3. W ramach Usługi możesz:

  1. precyzyjnie określać parametry interesujących Cię pojazdów oraz modeli finansowania;
  2. zapoznawać się z informacjami o pojazdach dostępnych w ofercie współpracujących z nami dealerów;
  3. składać zapytania ofertowe dotyczące pojazdu prezentowanego w Serwisie oraz preferowanego modelu finansowania.
 4. Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną (dalej„Usługa”) zawierasz z nami z chwilą otrzymania od nas wiadomości e-mail z potwierdzeniem rejestracji w Serwisie. Umowę zawieramy na czas nieoznaczony.
 5. Możemy weryfikować aktualność spełniania przez Ciebie warunków korzystania z Usługi poprzez wysłanie wiadomości e-mail na Twój adres służbowy nie częściej niż raz na 2 miesiące.
 6. W przypadku, w którym przestaniesz spełniać warunek wskazany w pkt II 2. a powyżej, zachowasz dostęp do swojego konta w Serwisie, ale nie będziesz mieć możliwości skorzystania z Usługi oraz ofert naszych partnerów przesłanych w wyniku zapytania ofertowego przesłanego przez Ciebie w ramach Usługi.
 7. Do prawidłowego korzystania z Serwisu konieczne jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych:

  1. korzystanie z przeglądarki Chrome lub Firefox w najnowszej wersji
  2. zaakceptowanie Polityki cookies
 8. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie technicznego sposobu realizacji Usługi bez pogarszania jej jakości oraz bez wpływu na funkcjonalności dostępne w jej ramach.
 9. W celu zabezpieczenia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną Usługą, podejmiemy środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Usługi.
 10. Możemy wysyłać na Twoje konto w Serwisie informacje techniczne i systemowe dotyczące funkcjonowania Serwisu.
 11. Jeśli jesteś konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, możesz odstąpić od Umowy bez podania przyczyny, informując nas o tym w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy. W takim przypadku, Umowa uważana jest za niezawartą. Możesz skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu, który dołączyliśmy do niniejszego Regulaminu.
 12. Możesz rozwiązać Umowę poprzez usunięcie konta przez wysłanie do nas żądania usunięcia konta na adres e-mail podany w Serwisie, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia konta Umowa ulegnie rozwiązaniu po upływie 30 dni od dnia złożenia żądania.
 1. Możesz rozpocząć korzystanie z Usługi po założeniu konta w Serwisie (dalej „Rejestracja”).
 2. W celu potwierdzenia spełniania przez Ciebie warunków korzystania z Usługi wyślemy link aktywacyjny na służbowy adres e-mail, podany przez Ciebie w Serwisie.
 3. W trakcie Rejestracji:

  1. potwierdzasz zapoznanie się zapoznanie się z Regulaminem i akceptujesz jego postanowienia;
  2. podajesz swoje dane: m.in. imię, nazwisko, prywatny adres e-mail.
 4. Po zakończeniu Rejestracji wyślemy do Ciebie e-mail z potwierdzeniem.
 5. Twój prywatny adres e-mail jest loginem do Twojego konta w Serwisie, do którego zalogujesz się za pomocą ustalonego przez siebie hasła. Minimalne wymagania hasła to co najmniej 8 znaków, w tym co najmniej jedna wielka litera, jedna mała litera, jedna cyfra i jeden znak specjalny (@$!%*#?&).
 6. W czasie Rejestracji jesteś zobowiązana/ zobowiązany do podania aktualnych danych, nienaruszających praw osób trzecich.
 7. W czasie korzystania z Usługi jesteś zobowiązana/ zobowiązany do niezwłocznego aktualizowania swoich danych oraz do nieujawniania osobom trzecim hasła do konta.
 8. W przypadku skorzystania przez Ciebie z opcji „zapamiętaj mnie” dostęp do Twojego konta z urządzenia końcowego, z którego miał miejsce wybór tej opcji, zapewniany jest z pominięciem każdorazowej konieczności logowania się do Serwisu przez czas ważności pliku cookie, tj. przez 30 dni. Zwracamy uwagę, że wybór opcji „zapamiętaj mnie” w przypadku korzystania z danego urządzenia końcowego przez kilka osób może mieć dla Ciebie negatywne konsekwencje.
 1. Jesteś zobowiązana / zobowiązany do:

  1. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującymi przepisami oraz do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z dobrymi obyczajami;
  2. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  3. niepodejmowania działań polegających na przesyłaniu niezamówionej informacji handlowej, korzystania z kont innych użytkowników lub udostępnianiu swojego konta innym użytkownikom;
  4. nieposługiwania się danymi osób trzecich;
  5. niepodejmowania działań informatycznych mających na celu wejście w posiadanie adresów e-mail, haseł lub loginów;
  6. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Serwisie wyłącznie w ramach własnego użytku osobistego;
  7. każdorazowego wylogowania się w przypadku zakończenia danej sesji w Serwisie;
  8. powiadomienia nas o naruszeniu przez osobę trzecią praw do Twojego loginu lub hasła;
 2. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie przez Ciebie loginu lub hasła do konta w Serwisie osobom trzecim.
 3. W przypadku, w którym Twoje działania naruszają postanowienia Regulaminu, w szczególności jeśli podałaś/ podałeś w trakcie Rejestracji dane niezgodne z prawdą lub naruszające prawa osób trzecich, możemy wysłać Ci ostrzeżenie na adres e-mail podany przez Ciebie w czasie Rejestracji lub zablokować Twój dostęp do konta i rozwiązać Umowę.
 4. Informujemy, że używane przez nas środki techniczne służące zabezpieczeniu Serwisu są zgodne z dobrą praktyką na rynku, lecz nie gwarantują całkowitego bezpieczeństwa w związku ze szczególnymi zagrożeniami wynikającymi z elektronicznego charakteru komunikacji wymienianej w ramach Serwisu, w przypadku ataku hackerów lub obecności wirusów na urządzeniu, z którego logujesz się do Serwisu. Dlatego wskazane jest zapewnienie przez Ciebie ochrony Twoich urządzeń, oprogramowania i danych przed zagrożeniem wirusowym.
 1. Zobowiązujemy się do świadczenia usług na zasadach określonych w tym Regulaminie.
 2. Jesteśmy odpowiedzialni za świadczenie Usługi oraz usług dostępnych dla niezarejestrowanych użytkowników Serwisu.
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za:

  1. niedziałanie Serwisu z powodu Siły wyższej;
  2. korzystanie przez Ciebie z Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem lub przepisami prawa;
  3. przypadki Twojej nieuprawnionej ingerencji w Serwis,
  4. ograniczenia techniczne i usterki Twojego oprogramowania lub sprzętu komputerowego oraz sieci telekomunikacyjnej operatora, z którego usług korzystasz.
 1. Korzystanie z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie nie wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat, za wyjątkiem ewentualnych kosztów związanych z połączeniem z Internetem, naliczanych przez Twojego dostawcę usług telekomunikacyjnych.
 2. Możemy prezentować w Serwisie informacje o towarach i usługach naszych partnerów, rozpatrywać oraz przesyłać Twoje zapytania ofertowe na podstawie umów zawartych z naszymi parterami, w szczególności z dealerami, bankami, podmiotami oferującymi długoterminowy najem pojazdów oraz ubezpieczycielami. Jeśli jesteś uprawniony/ uprawniona do korzystania z Usługi, oznacza to, że zawarliśmy umowę z Twoim pracodawcą.
 1. Podejmujemy działania w celu zapewnienia poprawnego działania Serwisu, w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i dobrych praktyk.
 2. Reklamacje dotyczące niewłaściwego działania Serwisu lub Usługi możesz składać drogą elektroniczną na adres e-mail: hello@mobilitybenefit.pl lub poprzez formularz na stronie Serwisu pod adresem www.carplatform.pl/contact.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail oraz opis i powód reklamacji.
 4. Powiadomimy Cię o rozpatrzeniu reklamacji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
 5. Nasza decyzja co do zgłoszonej reklamacji kończy procedurę reklamacyjną, ale nie pozbawia Cię możliwości dochodzenia uprawnień wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Jeśli korzystasz z Serwisu jako konsument, masz możliwość uzyskania bezpłatnej informacji prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów. Nie jesteśmy zobowiązani przepisami prawa do korzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, ani sami nie zobowiązaliśmy się do ich stosowania, z tego względu jeśli złożysz wniosek o pozasądowe rozwiązanie sporu, możemy nie zaakceptować tej propozycji. Nie ogranicza to możliwości dochodzenia przez Ciebie roszczeń przed właściwym sądem.
 1. W kwestiach związanych z Serwisem możesz kontaktować się z nami drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres e-mail: hello@mobilitybenefit.pl lub poprzez lub poprzez formularz na stronie Serwisu pod adresem www.carplatform.pl/contact.
 1. Zastrzegamy sobie prawo do okresowego zawieszania świadczenia Usługi w Serwisie w stosunku do wszystkich lub niektórych kont w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu użytkowników uprawnionych do korzystania z Usługi z 30- dniowym wyprzedzeniem.
 3. Jeśli jesteś uprawniona/ uprawniony do korzystania z Usługi będziemy przesyłać Ci informacje o zmianach Regulaminu na prywatny adres e-mail, podany przez Ciebie przy zakładaniu konta w Serwisie z 14-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany Regulaminu nie wpłyną na prawa nabyte przez Ciebie przed ich dokonaniem.
 4. Możemy zmienić Regulaminu w przypadkach:

  1. zmiany bezwzględnie obowiązujących przepisów;
  2. realizacji obowiązków nałożonych na nas przez uprawnione organy administracji;
  3. poprawy ochrony prywatności użytkowników Serwisu;
  4. w których jest to konieczne w związku z postępem technologicznym;
  5. dodania nowych usług.
 5. Nie udzielamy dodatkowych gwarancji dotyczących usług świadczonych w ramach Serwisu.
 6. Treści publikowane w ramach Serwisu, nazwa Serwisu, nazwy handlowe, wszelkie znaki towarowe oraz oprogramowanie podlegają ochronie prawnej.
 7. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.carplatform.pl/tos
W celu zapewnienia dostępu do naszej strony internetowej, analizy ruchu na stronie, dopasowywania prezentowanych informacji do Twoich preferencji i zainteresowań używamy własnych i zewnętrznych plików cookies. Ze względu na Twoją wygodę oraz dla dostarczenia Ci pozytywnych doświadczeń w korzystaniu z naszej strony i wysokiej jakości informacji zalecamy, abyś udzielił zgody na stosowanie plików cookies w pełnym zakresie, Twoja zgoda pozwoli nam również na przekazywanie określonych informacji dotyczących użytkowania przez Ciebie naszej strony podmiotom, które świadczą nam usługi w zakresie komunikacji w mediach społecznościowych, reklamy oraz analiz. Wybierając przycisk „Akceptuję wszystkie” i kontynuując korzystanie ze strony bez zmiany ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na stosowanie przez Mobility Benefit sp. z o.o. plików cookies w zakresie, w jakim nie są one niezbędne dla prawidłowego działania strony lub poszczególnych jej funkcjonalności, tj. w celu analitycznym i marketingowym. Zgodę możesz cofnąć w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Zamknięcie tego okna przyciskiem „X” w jego prawym, górnym rogu będzie równoznaczne z brakiem zgody na używanie plików cookies w wyżej wskazanych celach. Możesz też zarządzać swoimi preferencjami w zakresie korzystania przez nas z plików cookies klikając w przycisk „Zarządzaj ustawieniami”. Dowiedz się więcej o zasadach, na jakich przetwarzamy pliki cookies, z naszej Polityki prywatności i cookies.
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Tutaj możesz dokonać ustawień plików cookies, innych niż konieczne do zapewnienia Ci dostępu do naszej strony internetowej i korzystania z jej funkcjonalności.
PERSONALIZACJA I WYŚWIETLANIE REKLAM NA STRONIE MOBILITY BENEFIT SP. Z O.O.
PREZENTACJA SPERSONALIZOWANYCH REKLAM NA STRONACH ZEWNĘTRZNYCH